Onafhankelijke Contra Expertise Taxatie
    Onafhankelijke en erkende taxatie van alle roerende goederen
 

Welkom bij de contra experts

Met ingang van 01-08-2022 voert Value & Views de taxatie aanvragen online uit. Eventuele fysieke afspraken uitsluitend op aanvraag.

Onafhankelijke contra expertise door bevoegd en erkend taxateurs.

Onafhankelijke contra expertise van roerende goederen. Wij taxeren alles (behalve onroerend goed).

Wij werken onafhankelijk maar conform de richtlijnen: Gedragscode Expertiseorganisaties

Op maandag 5 en 19 oktober 2017 heeft het consumentenprogramma Radar aandacht besteed aan het onderwerp contra-expertise.
(https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-10-2015/schadeverzekeringen/#.WntYGVyuUT8.email)

De uitzendingen van Radar laten zien dat er bij verzekerden frequent onduidelijkheid bestaat over het recht op contra-expertise en de hoogte van de vergoeding (door de verzekeraar) van een contra-expert.
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verzekeraar en de betrokken schade-expert om de verzekerde in geval van schade deskundig en betrokken te woord te staan en een correcte afwikkeling te garanderen.
Een onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het helder uitleggen van het recht om een contra-expertise te laten uitvoeren. Dit gebeurde niet (altijd)
Wij voeren frequent contra-expertises uit en weten hoe men de hakken int zand zet, en hoe het traject vaak laat zien dat de slager zn eigen vlees keurt: laat een contra-expertise altijd door een onafhankelijk en ter zake kundig taxatiebureau uitvoeren.

Value & Views volgt de gedragscode schade-expertise van het NIVRE.
Het beleid is om verzekerden daarbij actief te informeren over het recht op contra-expertise, middels dit webportaal. Zoals een expert van verzekeraars diens belangen dient, zo dient een contra-expert de uwe.

Wij factureren obv een passende offerte, de factuur/offerte dient u als verzekerde in bij uw verzekeraar. Soms vragen wij om een vooruitbetaling, dit om reden de contra-expertise zo onafhankelijk als bedoelt uit te voeren. (in sommige gevallen stelt een verzekeraar de hoogte van het te hanteren tarief vast obv tarief „eigen expert”, het spreekt voor zich dat ook dit een punt van aandacht blijft, contra-expert en eerste expert kunnen niet uniform met elkaar worden vergeleken qua tarifering. Ook deze eventuele discussie nemen wij graag op ons)

U weet niet waar u recht op heeft en kunt de expert dus moeilijk controleren of zijn oordeel aanvechten. Wij als uw eigen expert, de contra-expert, kunnen ons voor u objectief, ter zake kundig en proactief inzetten.

In geval van schade bent u altijd gerechtigd om een eigen contra-expert in de arm te nemen. Dit is geen motie van wantrouwen naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Het is gewoon uw recht als consument. Een recht dat u altijd kunt gebruiken. Het gaat immers over uw belangen, uw geld, uw toekomst. U bent degene die jaren premie heeft betaald voor schadecompensatie en moet dus ook in geval van schade eisen waar u recht op hebt.

Een eigen expert, een contra-expert, kunt u altijd en op elk moment inschakelen en kost u niets, mits u hiervoor bent verzekerd. Neem CONTACT met ons op voor persoonlijke uitleg of voor meer informatie. Op de meeste polissen zijn de kosten van een eigen deskundige geheel of gedeeltelijk meeverzekerd. Daar heeft u dus niet alleen recht op maar ook al voor betaald via uw premie.

Belangrijk te weten:
https://www.nivre.nl/media/1849/richtlijn-contra-expertise-motorvoertuigen.pdf

Het recht op contra-expertise is niet algemeen bekend.
Een contra-expert is een door u als verzekerde benoemde eigen expert die uw belangen behartigt.

Dit is een recht wat verschillende verzekeraars in hun polissen opnemen in hun voorwaarden, maar wat niet altijd onder de aandacht wordt gebracht. Contra-expertise wordt aangevraagd bij brand, scheeps- en autoverzekeringen.
In de voorwaarden van vrijwel alle brandverzekeringen wordt beschreven dat een verzekerde het recht heeft om in geval van schade, zelf een contra- expert te benoemen. Meestal (tenzij verzekeraar anders stelt) zijn kosten daarmee gemoeid voor rekening van verzekeraar. Overigens stellen sommige verzekeraars dat die kosten niet meer bedragen, dan die van de eigen expert van verzekeraars. De meer-kosten komen wel voor uw rekening, maar het is vaak zinvol een contra expert te benoemen. Bij autoverzekeringen ligt het iets anders. De polisvoorwaarden zeggen bij de meeste verzekeringen niets over contra-expertise. Besluit u contra-expertise uit te laten voeren, dan zullen die kosten -in de eerste instantie- voor uw eigen rekening zijn. Daarom kan het zinvol zijn, een contra-expert in te schakelen bij twijfel over de expertise en bij disakkoord. (niet eens met oa. de berekening, de vastgestelde schadeomvang, de afkoopwaarde of de te volgen herstelprocedure of het uiteindelijk gereed product..

Wij doen vanzelfsprekend meer dan alleen contra-expertises:

Onze rapportages voldoen aan de eisen die de verzekeraar stelt in het kader van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:960).

Taxatie onder het voorrecht van boedelbeschrijving / beneficiaire aanvaarding
Deze taxaties voeren wij uit voor rechtbanken in den lande, voor notarissen, juristen, advocaten echter ook rechtstreeks voor particulieren.

Inventaris Taxatie
Deze vaak drie jaar geldige taxatie biedt de particulier en ondernemer altijd een waardegarantie. Door een inventaris taxatie conform artikel 960 BW 7 uit te laten voeren kan de waarde van een volledige of gedeeltelijke inventaris worden vastgelegd. Het taxatierapport kan in geval van schade altijd worden gebruikt als bewijsmateriaal. Door de inventaris om de drie jaar te laten taxeren blijft de ondernemer altijd gewaarborgt van een up to date situatie. Een inventaris taxatie wordt altijd uitgevoerd op basis van de huidige vervangingswaarde.

Inboedel taxatie bij boedelscheiding:
Meer dan een op de drie huwelijken wordt beeindigd door een echtscheiding. 100% van de mensen komt te overlijden. Helaas zijn dit concrete cijfers. Tijdens een echtscheiding ontstaat vaak door emotie en onbegrip ruzie over de inboedel. "Wordt die kast nou van mij of van jou" en "De waarde van de cd's is lang niet zo hoog als de waarde van die stoel" kunnen uitspraken zijn die zonder een onafhankelijke waardevaststelling altijd confrontaties oplevert. Ook bij het overlijden van personen ontstaat vaak bij de nabestaanden, buiten de ontstane leegte, een patstelling omtrent de achtergebleven waarde van inboedel en opstal. Vaak wordt dit onderling geregeld. Ook vaak wordt dit niet onderling geregeld. Door in dergelijke gevallen een van onze onafhankelijke taxateurs in te schakelen, wordt dit vaak moeilijke punt in een boedelscheiding of na het overlijden van iemand, volledig doorzichtig. De volledige inboedel wordt door ons getaxeerd waarna een boedelscheiding/erfenis aanzienlijk makkelijker en overzichtelijk wordt. Deze taxatierapporten worden opgemaakt op basis huidige vervangingswaarde, dagwaarde en handelswaarde, conform artikel 960 BW 7.


Inboedel taxatie
Deze vorm van taxatie wordt voornamelijk gebruikt voor speciale, dure of afwijkende inboedels. Veel verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van inboedel waardemeters waardoor onderverzekering vaak niet meer van toepassing is. Standaard verzekerde sommen van EU|R 100.000,00 tot EUR 350.000,00 zijn binnen de verzekeringswereld geen uitzonderingen meer. Wel zijn inboedelverzekeringen vaak gemaximeerd op het gebied van sieraden, audio-visuele apparatuur, verzamelingen en huurdersbelang. Veel van onze klanten hebben dan ook afwijkende zaken waardoor deze buiten de standaard polisvoorwaarden vallen. Juist deze doelgroep wordt valt vaak tussen de wal en het schip. De inboedeltaxatie wordt vastgesteld op basis van de huidige vervangingswaarde of handelswaarde van de separate items.

Taxatie kunstvoorwerpen en sieraden
Taxaties van kunstvoorwerpen en sieraden zijn altijd noodzakelijk voor het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering. Deze waarde dient altijd conform artikel 960 BW 7 te worden bepaald en kan alleen worden vastgesteld door een erkende en bevoegd taxateur. Deze waarde blijft maximaal drie jaar geldig en dient dan opnieuw te worden vastgesteld, eea ivm indexering.

Deskundige en betrouwbare waardebepaling van uw roerende zaken
Als ondernemer, financier, assurantietussenpersoon of verzekeraar heeft u in bepaalde situaties behoefte aan een juiste waardering van zaken. Bij De Taxatiesite kunt u terecht voor waardebepalingen ten behoeve van verzekerings- en bedrijfseconomische taxaties:

* balans (her)waardering
* bedrijfsovername
* geschillen
* aan- en verkoop activa
* financiering op basis bedrijfsinventaris

In geval van calamiteiten kunt u bij De Taxatiesite terecht voor contra-expertise. Hiertoe beschikt De Taxatiesite over zeer ervaren experts uit uiteenlopende disciplines.

Naast waardebepalingen en contra-expertise brengt De Taxatiesite ook adviezen en rapportages uit met betrekking tot:

* risico-analyses
* vooropnames

Experts van De Taxatiesite hebben hun sporen in het expertisevak reeds verdiend en kunnen bogen op een jarenlange ervaring. De experts staan u graag terzijde waarbij het streven is de schade kordaat en vlot te behandelen met een voor u zo optimaal mogelijk resultaat.
De kosten van contra-expertise zijn in veel gevallen meeverzekerd op de verzekeringspolis.

De Taxatiesite is onafhankelijk, zonder enige binding met verzekeraars en werkt uitsluitend in opdracht van verzekerden en/of overige benadeelden. Dit kunnen dus ook verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars of assuradeurs zijn.

Wanneer u schade heeft moet u deze melden aan uw verzekeraar.
Deze stuurt een expert om de oorzaak, toedracht en omvang van de schade vast te stellen.
Deze expert zal, wanneer de belangen van zijn opdrachtgever en die van de verzekerde niet meer parallel lopen, uiteraard eerder de keuze maken om de belangen van zijn opdrachtgever te dienen. Daarnaast is het zo dat met de kennis en ervaring van deze expert op het gebied van schaderegeling en polisvoorwaarden, u als verzekerde al direct op achterstand staat.

Om nu tegengewicht te bieden aan deze kennis en ervaring, bieden de meeste polissen in Nederland de mogelijkheid om een eigen expert (ook wel contra-expert genoemd) te benoemen. De kosten hiervan zijn op uw polis geheel of nagenoeg geheel meeverzekerd. Bij het inroepen van onze onafhankelijke contra expertise kunt u de door ons opgemaakte offerte aanbieden aan uw verzekeraar, de door u vooruitbetaalde factuur wordt hierna vergoedt.

Bekijk ook eens onze referenties

Voor klachten/vragen mbt expertises: Klachteninstituut Financiele Dienstverlening

Onze administratie is telefonisch bereikbaar op: 053-4312495 (kantooruren van 09.00 uur t/m 17.00 uur, bij afwijkende tijden automatische doorschakeling).

 
Value & Views, onafhankelijk en erkend taxatiebureau
Copyright © 2024 Value & Views | Taxateurs | Disclaimer | Voorwaarden | Objecten | Realisatie: LisSyl