Onafhankelijke Contra Expertise Taxatie
    Onafhankelijke en erkende taxatie van alle roerende goederen
 

Disclaimer

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen De Taxatiesite en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Sterker nog, de behandelaars/taxateurs hebben zich verplicht zich te houden aan de geheimhouding jegens derden. Met betrekking tot de taxatie opdracht en de juiste en correcte afwikkeling daarvan door de betrokken taxateurs gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van De Taxatiesite en/of de samenstellers van De Taxatiesite wordt aanvaard. Bij klachten over de afwikkeling van de taxatie opdracht, stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende taxateur verwijderd uit ons netwerk.

De Taxatiesite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Taxatiesite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van De Taxatiesite is verkregen. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

 
Value & Views, onafhankelijk en erkend taxatiebureau
Copyright © 2023 Value & Views | Taxateurs | Disclaimer | Voorwaarden | Objecten | Realisatie: LisSyl